รายนามประธานสมาคมศัลยแพทย์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก (ประเทศไทย)
ผู้แทนกลุ่มศัลยแพทย์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก รวศท.

ชื่อ นามสกุล ปี / วาระ
1. นายแพทย์เฉลี่ย วัชรพุกก์ 2518-2522
2. นายแพทย์วิศิษฎ์  ฐิตวัฒน์ 2522-2528
3. นายแพทย์ยอด สุคนธมาน 2528-2532
4. นายแพทย์วิทยา วัฒโนภาส 2532-2534
5. นายแพทย์ไพบูลย์ โชติประสิทธิ์ 2534-2536
6. นายแพทย์พิเชฏฐ์  อินทุสร 2536-2540
7. นายแพทย์ธนิต  วัชรพุกก์ 2540-2542
8. นายแพทย์ดรินทร์ โล่ห์สิริวัฒน์ 2542-2546
9. นายแพทย์อรุณ โรจนสกุล 2546-2548
10. นายแพทย์ปริญญา ทวีชัยการ 2548-2552
11. นายแพทย์จักรพันธ์ เอื้อนรเศรษฐ 2552-2556
12. นายแพทย์ไพศิษฎ์ ศิริวิทยากร 2556-2560
13. นายแพทย์นพดนัย ชัยสมบูรณ์ 2560-2562
14. นายแพทย์จิรวัฒน์ พัฒนะอรุณ 2562-2564
15. นายแพทย์จิรวัฒน์ พัฒนะอรุณ 2564-2566
16. นายแพทย์บุญชัย งามสิริมาศ 2566-2568