ที่ปรึกษา
 
นายแพทย์ดรินทร์ โล่ห์สิริวัฒน์ นายแพทย์อรุณ โรจนสกุล นายแพทย์ปริญญา  ทวีชัยการ


นายแพทย์ไพบูลย์ จิวะไพศาลพงศ์ นายแพทย์ไพศิษฎ์  ศิริวิทยากร นายแพทย์นพดนัย ชัยสมบูรณ์

นายกสมาคม

นายแพทย์บุญชัย งามสิริมาศ

อุปนายก

นายแพทย์วีรพัฒน์ สุวรรณธรรมาฝ่ายวิชาการ
นพ.วรมินทร์ เหรียญสุวรรณ


ปฏิคม
นายแพทย์วรุตม์  โล่ห์สิริวัฒน์
   
นายทะเบียน
นายแพทย์สหพล อนันต์นำเจริญ
ประชาสัมพันธ์
นายแพทย์ปวิธ สุธารัตน์เหรัญญิก
นายแพทย์ต้น คงเป็นสุข 
 


เลขาธิการ
นายแพทย์สิริพงศ์   สิริกุลพิบูลย์
 

กรรมการกลาง
นายแพทย์จิรวัฒน์ พัฒนะอรุณ

กรรมการกลาง
แพทย์หญิงธีระนุช บุญพิพัฒนาพงศ์