ที่ปรึกษา
 
นายแพทย์ดรินทร์ โล่ห์สิริวัฒน์ นายแพทย์อรุณ โรจนสกุล นายแพทย์ปริญญา  ทวีชัยการ


นายแพทย์ไพบูลย์ จิวะไพศาลพงศ์ นายแพทย์ไพศิษฎ์  ศิริวิทยากร นายแพทย์นพดนัย ชัยสมบูรณ์

ประธาน

นายแพทย์จิรวัฒน์ พัฒนะอรุณ

รองประธาน

นายแพทย์บุญชัย งามสิริมาศเลขาธิการ
นายแพทย์สิริพงศ์   สิริกุลพิบูลย์


เหรัญญิก
        นายแพทย์ต้น คงเป็นสุข     
นายทะเบียนและประชาสัมพันธ์
นายแพทย์ปวิธ สุธารัตน์

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
นายแพทย์วรุตม์  โล่ห์สิริวัฒน์

 

 กรรมการ
 
นายแพทย์วีรพัฒน์ สุวรรณธรรมา นายแพทย์สหพล อนันต์นำเจริญ  แพทย์หญิงธีระนุช บุญพิพัฒนาพงศ์